Cách xác định số thuế TNDN tạm nộp theo quy định năm 2022

Cách xác định số thuế TNDN tạm nộp theo quy định năm 2022

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý đầy đủ và đúng thời hạn là nghĩa vụ cần hoàn thành của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, để xác định số thuế TNDN tạm nộp theo quy định cũng như những lưu ý khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính thì không phải ai cũng biết. Cùng tham khảo bài viết sau để làm rõ hơn những vấn đề này nhé.

 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quy định là gì?

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu được tính trên thu nhập chịu thuế của một doanh nghiệp hoặc một tổ chức kinh tế có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm lợi nhuận từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận từ hoạt động tài chính và lợi nhuận khác. Hay nói cách khác, thu nhập chịu thuế bao gồm toàn bộ doanh thu của doanh nghiệp, trừ đi toàn bộ chi phí được trừ hợp lý và các khoản được giảm trừ theo quy định của nhà nước.

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đầy đủ và đúng thời hạn là nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với nhà nước và nhân dân. 

Thuế thu nhập doanh nghiệp là nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước và nhân dân.

 

 • Số thuế TNDN tạm nộp theo quy định là gì?

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hay còn gọi là thuế TNDN tạm tính là số tiền thuế mà doanh nghiệp tạm nộp, tạm tính dựa trên lợi nhuận trong kỳ. Thông thường, định kỳ hằng quý, doanh nghiệp phải tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý và tạm nộp vào ngân sách nhà nước.

Nếu doanh nghiệp nộp chậm, nộp không đủ theo quy định sẽ phải bổ sung và đóng tiền phạt. Do đó, cách xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp là rất quan trọng cần được lưu tâm.

 

Cách xác định số thuế TNDN tạm nộp theo nghị định 126/2020/NĐ-CP

 • Quy định về thời hạn nộp thuế TNDN tạm nộp theo nghị định 126/2020/NĐ-CP

Căn cứ theo Điều 55, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Khoản 6, Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì thời gian nộp thuế được quy định như sau:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp được tạm nộp theo quý, chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu năm sau.
 • Doanh nghiệp căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi quý để tạm tính và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý đó.
 • Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đã nộp trong 3 quý đầu tiên không được thấp hơn 75% tổng số thuế phải nộp theo quyết toán năm.
 • Nếu doanh nghiệp nộp thuế thiếu thì sẽ phải đóng tiền nộp chậm đúng theo quy định của cơ quan thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo quý và tạm nộp cho cơ quan thuế 

 

 • Cách xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quy định

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý của các doanh nghiệp thường được tính theo công thức như sau:

 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Trong đó, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thông thường là 20%. Một số doanh nghiệp đặc thù khác có thuế suất lên đến 35%-50%. Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề được nhà nước khuyến khích hoặc vùng kinh tế khó khăn thì được hưởng thuế suất ưu đãi thấp hơn thuế suất hiện hành.

Nếu doanh nghiệp có quỹ phát triển khoa học công nghệ thì quỹ này được giảm trừ vào thu nhập tính thuế. Ta có thu nhập tính thuế được tính theo công thức sau :

 

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế – Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định – quỹ phát triển khoa học công nghệ (nếu có)

 

 Với,

 

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Tổng chi phí được trừ + Thu nhập khác ( bao gồm cả các khoản thu nhập ở nước ngoài).

 

Như vậy, thu nhập tính thuế là thu nhập chịu thuế trừ đi thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định. Để biết thu nhập chịu thuế, ta cần xác định được doanh thu, chi phí và các khoản thu nhập khác. Tính được những chỉ tiêu này, ta có thể xác định được số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý và thực hiện nộp thuế đúng thời hạn theo quy định của nhà nước.

Các doanh nghiệp thông thường sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20%

 

Lưu ý khi tính số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý

Việc tính số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp cần xác định rất nhiều chỉ tiêu, do đó cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Doanh thu bao gồm toàn bộ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản trợ giá, các khoản lãi từ hoạt động tài chính…
 • Trong các khoản chi phí của doanh nghiệp, có chi phí được trừ và không được trừ theo quy định. Do đó, để xác định rõ hạng mục này cần tham khảo thêm các thông tư, nghị định của chính phủ và cơ quan thuế để tính toán chính xác.
 • Các khoản thu nhập được miễn thuế tham khảo tại Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC, sửa đổi – bổ sung tại Điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

 

Kết luận 

Thuế thu nhập doanh nghiệp là nguồn thu quan trọng ngân sách nhà nước. Do đó, mỗi doanh nghiệp cần nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý đúng hạn và đầy đủ theo quy định. Muốn làm được điều đó, cần xác định đúng tiền thuế và thời gian phải nộp để đảm bảo sự minh bạch trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp.